Polityka prywatności
Niniejsza Aplikacja gromadzi pewne Dane Osobowe swoich Użytkowników.

Użytkownicy mogą podlegać różnym poziomom ochrony. Niektórym Użytkownikom przysługuje zatem większa ochrona. Więcej informacji na temat kryteriów ochrony można znaleźć w sekcji dotyczącej możliwości zastosowania.

Rodzaje gromadzonych danych
Wśród Danych Osobowych zbieranych przez Aplikację samodzielnie lub za pośrednictwem osób trzecich znajdują się: imię, nazwisko, numer telefonu, adres, województwo, e-mail, kod pocztowy, miasto, Cookies, Dane Użytkownika.

Pełne informacje na temat każdego rodzaju zbieranych danych znajdują się w dedykowanych sekcjach niniejszej polityki prywatności lub za pomocą konkretnych tekstów informacyjnych wyświetlanych przed zbieraniem danych.
Dane osobowe mogą być dobrowolnie podane przez Użytkownika lub, w przypadku Danych Użytkownika, automatycznie zbierane podczas korzystania z niniejszej Aplikacji.
O ile nie określono inaczej, wszystkie Dane wymagane przez niniejszą Aplikację są obowiązkowe. Jeżeli Użytkownik odmówi ich podania, świadczenie Usługi przez Aplikację może okazać się niemożliwe. W przypadkach, gdy Aplikacja wskazuje pewne Dane jako opcjonalne, Użytkownicy mogą zrezygnować z ich podania, bez żadnych konsekwencji dla dostępności Usługi lub jej działania.
Użytkownicy mający wątpliwości co do tego, które Dane są obowiązkowe, zachęcani są do kontaktu z Administratorem Danych.
Ewentualne wykorzystanie Cookies – lub innych narzędzi śledzących – przez niniejszą Aplikację lub przez właścicieli usług osób trzecich wykorzystywanych przez niniejszą Aplikację, o ile nie określono inaczej, ma na celu świadczenie Usługi zamówionej przez Użytkownika, poza dalszymi celami opisanymi w niniejszym dokumencie oraz w Polityce cookies, jeśli jest dostępna.

Użytkownik bierze na siebie odpowiedzialność za Dane Osobowe osób trzecich uzyskane, opublikowane lub udostępnione za pośrednictwem tej Aplikacji i gwarantuje, że ma prawo do ich przekazania lub rozpowszechnienia, zwalniając Właściciela z jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec osób trzecich.

Sposoby i miejsce przetwarzania zgromadzonych Danych
Sposoby przetwarzania
Administrator Danych przyjmuje odpowiednie środki bezpieczeństwa, aby zapobiec nieuprawnionemu dostępowi, ujawnieniu, modyfikacji lub zniszczeniu Danych Osobowych.
Przetwarzanie odbywa się przy użyciu instrumentów komputerowych i/lub telematycznych, z zastosowaniem metod organizacyjnych i logiki ściśle związanych ze wskazanymi celami. Oprócz Administratora Danych, w niektórych przypadkach dostęp do Danych mogą mieć inne podmioty zaangażowane w organizację niniejszej Aplikacji (administracyjne, sprzedażowe, marketingowe, prawne, administratorzy systemów) lub podmioty zewnętrzne (takie jak zewnętrzni dostawcy usług technicznych, kurierzy pocztowi, dostawcy usług hostingowych, firmy informatyczne, agencje komunikacyjne) również wyznaczone, w razie potrzeby, przez Administratora Danych jako Przetwórcy Danych. Zaktualizowana lista Przetwarzających Dane może w przypadku

Podstawa prawna przetwarzania
Administrator przetwarza Dane Osobowe dotyczące Użytkownika, gdy zachodzi jeden z następujących warunków:

Użytkownik wyraził zgodę na jeden lub więcej określonych celów; Uwaga: w niektórych jurysdykcjach Administrator może być upoważniony do przetwarzania Danych Osobowych bez konieczności uzyskania zgody Użytkownika lub innej z podstaw prawnych określonych poniżej, o ile Użytkownik nie zgłosi sprzeciwu (“opt-out”) wobec takiego przetwarzania. Nie dotyczy to jednak sytuacji, gdy przetwarzanie Danych osobowych podlega przepisom europejskim dotyczącym ochrony Danych osobowych;
przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy z Użytkownikiem i/lub wykonania działań przedumownych;
przetwarzanie jest niezbędne do wykonania obowiązku prawnego, któremu podlega Administrator;
przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przysługującej Administratorowi;
przetwarzanie jest niezbędne do realizacji uzasadnionego interesu Kontrolera lub osób trzecich.
Zawsze jednak można zwrócić się do Administratora o wyjaśnienie konkretnej podstawy prawnej każdego przetwarzania, a w szczególności o określenie, czy przetwarzanie wynika z przepisów prawa, jest wymagane umową lub konieczne do zawarcia umowy.

Miejsce
Dane są przetwarzane w siedzibie operacyjnej Administratora Danych oraz w każdym innym miejscu, w którym znajdują się strony biorące udział w przetwarzaniu. W celu uzyskania dodatkowych informacji należy skontaktować się z Administratorem Danych.
Dane osobowe Użytkownika mogą być przekazywane do kraju innego niż kraj, w którym znajduje się Użytkownik. Aby uzyskać więcej informacji na temat miejsca przetwarzania, Użytkownik może zapoznać się z częścią dotyczącą szczegółów przetwarzania Danych osobowych.

W przypadku wyższej ochrony Użytkownik ma prawo do uzyskania informacji o podstawie prawnej przekazania Danych poza Unię Europejską lub do organizacji międzynarodowej prawa międzynarodowego publicznego lub składającej się z dwóch lub więcej państw, takiej jak ONZ, a także o środkach bezpieczeństwa podjętych przez Administratora w celu ochrony Danych.

W przypadku, gdyby doszło do jednego z opisanych właśnie transferów, Użytkownik może zapoznać się z odpowiednimi sekcjami niniejszego dokumentu lub zażądać informacji od Administratora Danych, kontaktując się z nim na podane na początku dane kontaktowe.

Okres przechowywania
Dane są przetwarzane i przechowywane przez czas wymagany przez cele, dla których zostały zebrane.

W związku z powyższym:

Dane osobowe zbierane w celach związanych z realizacją umowy pomiędzy Administratorem danych a Użytkownikiem będą przechowywane do czasu zakończenia realizacji tej umowy.
Dane osobowe zebrane dla celów związanych z uzasadnionym interesem Administratora Danych będą przechowywane do czasu zaspokojenia tego interesu. Użytkownik może uzyskać dalsze informacje dotyczące uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora Danych w odpowiednich sekcjach niniejszego dokumentu lub kontaktując się z Administratorem Danych.
Gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody Użytkownika, Administrator Danych może przechowywać Dane Osobowe dłużej, dopóki taka zgoda nie zostanie odwołana. Ponadto Administrator Danych może być zobowiązany do przechowywania Danych Osobowych przez dłuższy okres w związku z obowiązkiem prawnym lub nakazem organu.

Na koniec okresu przechowywania Dane Osobowe zostaną usunięte. W związku z tym po upływie tego okresu nie można już korzystać z prawa dostępu, anulowania, sprostowania oraz prawa do przenoszenia Danych.

Cele gromadzonych danych
Dane Użytkownika są zbierane, aby umożliwić Administratorowi Danych świadczenie Usług, a także w następujących celach: kontakt z Użytkownikiem, komentowanie treści, zarządzanie kontaktami i wysyłanie wiadomości, zarządzanie płatnościami, remarketing i targetowanie behawioralne, statystyki i reklama.

Aby uzyskać dalsze szczegółowe informacje na temat celów przetwarzania oraz Danych Osobowych konkretnie istotnych dla każdego celu, Użytkownik może zapoznać się z odpowiednimi sekcjami niniejszego dokumentu.

Szczegóły dotyczące przetwarzania Danych Osobowych
Dane Osobowe są gromadzone w następujących celach i przy użyciu następujących usług:

Komentowanie treści
Kontaktowanie się z Użytkownikiem
Zarządzanie kontaktami i wysyłanie wiadomości
Zarządzanie płatnościami
Reklama
Remarketing i targetowanie behawioralne
Statystyki
Więcej informacji na temat danych osobowych
Sprzedaż towarów i usług online
Prawa użytkownika
Użytkownicy mogą wykonywać pewne prawa w odniesieniu do Danych przetwarzanych przez Administratora Danych.

W przypadku nadrzędnej ochrony, Użytkownik może skorzystać ze wszystkich praw określonych poniżej. W każdym innym przypadku Użytkownik może skontaktować się z Administratorem, aby dowiedzieć się, które prawa mają zastosowanie w jego przypadku i jak je wykonać.

W szczególności Użytkownik ma prawo do

wycofać zgodę w dowolnym momencie. Użytkownik może cofnąć wyrażoną wcześniej zgodę na przetwarzanie swoich Danych Osobowych.
wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich Danych. Użytkownik może wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego Danych, gdy odbywa się ono na innej podstawie prawnej niż zgoda. Dalsze szczegóły dotyczące prawa do sprzeciwu znajdują się w sekcji poniżej.
dostępu do swoich Danych. Użytkownik ma prawo do uzyskania informacji na temat Danych przetwarzanych przez Administratora, na temat niektórych aspektów przetwarzania oraz do otrzymania kopii przetwarzanych Danych.
weryfikacji i żądania sprostowania. Użytkownik może sprawdzić poprawność swoich Danych oraz zażądać ich aktualizacji lub sprostowania.
uzyskać ograniczenie przetwarzania. Po spełnieniu określonych warunków, Użytkownik może zażądać ograniczenia przetwarzania swoich Danych. W takim przypadku Administrator Danych nie będzie przetwarzał Danych w celu innym niż ich zachowanie.
uzyskać usunięcie lub wykreślenie swoich Danych osobowych. Po spełnieniu określonych warunków, Użytkownik może zażądać usunięcia swoich Danych przez Administratora Danych.
otrzymać swoje Dane lub zlecić ich przekazanie innemu Administratorowi Danych. Użytkownik ma prawo do otrzymania swoich Danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie oraz, jeśli jest to technicznie możliwe, do przekazania ich bez przeszkód innemu Administratorowi Danych. Postanowienie to ma zastosowanie, gdy Dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, a przetwarzanie opiera się na zgodzie Użytkownika, na umowie, której stroną jest Użytkownik lub na środkach umownych z nią związanych.
Składanie reklamacji. Użytkownik może wnieść skargę do właściwego organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych lub podjąć działania prawne.
Szczegóły dotyczące prawa do sprzeciwu
Gdy Dane osobowe są przetwarzane w interesie publicznym, w ramach sprawowania władzy publicznej przysługującej Administratorowi lub w ramach realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, Użytkownikom przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania z przyczyn związanych z ich szczególną sytuacją.

Przypomina się Użytkownikom, że jeżeli ich Dane są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, mogą wnieść sprzeciw wobec przetwarzania bez podania przyczyny. Aby dowiedzieć się, czy Administrator przetwarza Dane dla celów marketingu bezpośredniego, Użytkownicy mogą zapoznać się z odpowiednimi sekcjami niniejszego dokumentu.

Jak korzystać z praw
Aby skorzystać ze swoich praw, Użytkownicy mogą skierować żądanie na dane kontaktowe Administratora wskazane w niniejszym dokumencie. Wnioski są składane bezpłatnie i rozpatrywane przez Kontrolera tak szybko jak to możliwe, w każdym razie w ciągu jednego miesiąca.

Zastosowanie wyższego poziomu ochrony
Podczas gdy większość postanowień niniejszego dokumentu dotyczy wszystkich Użytkowników, niektóre z nich są wyraźnie uzależnione od zastosowania wyższego poziomu ochrony do przetwarzania Danych osobowych.

Ten wyższy poziom ochrony jest zawsze gwarantowany, gdy przetwarzanie

jest dokonywane przez Administratora Danych z siedzibą w UE; lub
dotyczy Danych Osobowych Użytkowników znajdujących się w UE i jest funkcjonalne dla oferowania towarów lub usług odpłatnie lub nieodpłatnie takim Użytkownikom; lub
dotyczy Danych Osobowych Użytkowników znajdujących się w UE i umożliwia Administratorowi Danych monitorowanie zachowania takich Użytkowników w zakresie, w jakim zachowanie to ma miejsce na terenie UE.
Polityka plików cookies
Ta Aplikacja korzysta z plików Cookies. Aby dowiedzieć się więcej i zapoznać się ze szczegółowymi informacjami, Użytkownik może zapoznać się z Polityką plików cookies.

Dalsze informacje na temat przetwarzania danych
Obrona prawna
Dane Osobowe Użytkownika mogą być wykorzystywane przez Właściciela w postępowaniach prawnych lub w fazach przygotowawczych takich postępowań w celu obrony przed nadużyciami w korzystaniu z niniejszej Aplikacji lub powiązanych Usług przez Użytkownika.
Użytkownik oświadcza, że jest świadomy, iż Administrator Danych może być zobowiązany do ujawnienia Danych na polecenie organów władzy publicznej.

Szczególne ujawnienia
Na żądanie Użytkownika, oprócz informacji zawartych w niniejszej polityce prywatności, niniejsza Aplikacja może dostarczyć Użytkownikowi dodatkowych i kontekstowych informacji dotyczących konkretnych Usług lub gromadzenia i przetwarzania Danych Osobowych.

Logi systemowe i konserwacja
W celach operacyjnych i konserwacyjnych niniejsza Aplikacja i wszelkie usługi osób trzecich, z których korzysta, mogą gromadzić logi systemowe, tj. pliki rejestrujące interakcje, które mogą również zawierać Dane Osobowe, takie jak adres IP Użytkownika.

Informacje nie zawarte w niniejszej polityce
O dodatkowe informacje związane z przetwarzaniem Danych Osobowych można w każdej chwili zwrócić się do Administratora Danych, korzystając z danych kontaktowych.

Reagowanie na żądania “Do Not Track”
Niniejsza Aplikacja nie obsługuje żądań “Do Not Track”.
Aby dowiedzieć się, czy jakiekolwiek używane usługi osób trzecich obsługują je, Użytkownik jest proszony o zapoznanie się z ich odpowiednimi politykami prywatności.

Zmiany w niniejszej polityce prywatności
Administrator danych zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszej polityce prywatności w dowolnym momencie, informując Użytkowników na tej stronie i, jeśli to możliwe, w tej Aplikacji, jak również, jeśli jest to technicznie i prawnie wykonalne, wysyłając powiadomienie do Użytkowników za pośrednictwem jednego z danych kontaktowych posiadanych przez Administratora danych . Prosimy zatem o regularne przeglądanie tej strony, powołując się na datę ostatniej modyfikacji wskazaną na dole.

error: Fatti tutto da solo copione